دانلود

دانلود 7-Zip نسخه 23.01 (2023-06-20):

پیوند نوع سیستم توضیحات
دانلود .exe 64-bit Windows x64 7-Zip for Windows
دانلود .exe 32-bit Windows x86
دانلود .exe 64-bit Windows arm64
دانلود .msi 64-bit Windows x64 (alternative MSI installer) 7-Zip for 64-bit Windows x64 (Intel 64 or AMD64)
دانلود .msi 32-bit Windows x86 (alternative MSI installer) 7-Zip for 32-bit Windows
دانلود .7z Windows x86 / x64 7-Zip Extra: standalone console version, 7z DLL, Plugin for Far Manager
دانلود .tar.xz 64-bit Linux x86-64 7-Zip for Linux: console version
دانلود .tar.xz 32-bit Linux x86
دانلود .tar.xz 64-bit Linux arm64
دانلود .tar.xz 32-bit Linux arm
دانلود .tar.xz macOS (arm64 / x86-64) 7-Zip for MacOS: console version
دانلود .7z any / Windows 7-Zip Source code
دانلود .tar.xz any / Windows 7-Zip Source code
دانلود .7z any / Windows LZMA SDK: (C, C++, C#, Java)
دانلود .exe Windows 7zr.exe (x86) : 7-Zip console executable


دانلود 7-Zip نسخه 22.01 (2022-07-15):

پیوند نوع سیستم توضیحات
دانلود .exe 64-bit Windows x64 7-Zip for Windows
دانلود .exe 32-bit Windows x86
دانلود .exe 64-bit Windows arm64
دانلود .msi 64-bit Windows x64 (alternative MSI installer) 7-Zip for 64-bit Windows x64 (Intel 64 or AMD64)
دانلود .msi 32-bit Windows x86 (alternative MSI installer) 7-Zip for 32-bit Windows
دانلود .7z Windows x86 / x64 7-Zip Extra: standalone console version, 7z DLL, Plugin for Far Manager
دانلود .tar.xz 64-bit Linux x86-64 7-Zip for Linux: console version
دانلود .tar.xz 32-bit Linux x86
دانلود .tar.xz 64-bit Linux arm64
دانلود .tar.xz 32-bit Linux arm
دانلود .7z any / Windows 7-Zip Source code
دانلود .tar.xz any / Windows 7-Zip Source code
دانلود .7z any / Windows LZMA SDK: (C, C++, C#, Java)
دانلود .exe Windows 7zr.exe (x86) : 7-Zip console executable


دانلود 7-Zip نسخه 21.07 (2021-12-26):

پیوند نوع سیستم توضیحات
دانلود .tar.xz macOS (arm64 / x86-64) 7-Zip for MacOS: console version


دانلود 7-Zip نسخه 19.00 (2019-02-21) برای ویندوز:

پیوند نوع ویندوز توضیحات
دانلود .exe 64-bit x64 7-Zip for 64-bit Windows x64 (Intel 64 or AMD64)
دانلود .exe 32-bit x86 7-Zip for 32-bit Windows
دانلود .7z x86 / x64 7-Zip Extra: standalone console version, 7z DLL, Plugin for Far Manager
دانلود .7z Any 7-Zip Source code
دانلود .7z Any / x86 / x64 LZMA SDK: (C, C++, C#, Java)
دانلود .msi 64-bit x64 (alternative MSI installer) 7-Zip for 64-bit Windows x64 (Intel 64 or AMD64)
دانلود .msi 32-bit x86 (alternative MSI installer) 7-Zip for 32-bit Windows


دانلود 7-Zip نسخه 16.04 (2016-10-04) برای ویندوز:

پیوند نوع ویندوز توضیحات
دانلود .exe 32-bit x86 7-Zip for 32-bit Windows
دانلود .exe 64-bit x64 7-Zip for 64-bit Windows x64 (Intel 64 or AMD64)
دانلود .7z x86 / x64 7-Zip Extra: standalone console version, 7z DLL, Plugin for Far Manager
دانلود .7z Any 7-Zip Source code
دانلود .7z Any / x86 / x64 LZMA SDK: (C, C++, C#, Java)
دانلود .msi 32-bit x86 (alternative MSI installer) 7-Zip for 32-bit Windows
دانلود .msi 64-bit x64 (alternative MSI installer) 7-Zip for 64-bit Windows x64 (Intel 64 or AMD64)


دانلود 7-Zip نسخه 9.20 (2010-11-18) برای ویندوز:

پیوند نوع ویندوز توضیحات
دانلود .exe 32-bit x86 7-Zip for 32-bit Windows
دانلود .msi
دانلود .msi 64-bit x64 7-Zip for 64-bit Windows x64 (Intel 64 or AMD64)
دانلود .msi IA-64 7-Zip for Windows IA-64 (Itanium)
دانلود .exe ARM-WinCE 7-Zip for Windows Mobile / Windows CE (ARM)
دانلود .zip 32-bit 7-Zip Command Line Version
دانلود .tar.bz2 Any 7-Zip Source code
دانلود .7z 32-bit 7-Zip Extra: 7z Library, SFXs for installers, Plugin for Fare Manager
دانلود .tar.bz2 Any LZMA SDK (C, C++, C#, Java)

می توانید تمام نسخه های 7-Zip را (از جمله نسخه های بتا) از SourceForge دانلود کنید:

فایلهای 7-Zip در SourceForge

7-Zip در SourceForge

دانلود p7zip برای لینوکس (Posix) (کد منبع و باینری های x86):

دانلود

p7zip در SourceForge

p7zip نسخه خط فرمان از 7-Zip برای Linux / Unix, ساخته شده توسط توسعه دهنده مستقل است.

برخی از پکیج های غیر رسمی p7zip برای لینوکس و سایر سیستم ها:


Copyright (C) 2023 7zip.com