Tải về

Tải 7-Zip 23.01 (2023-06-20):

Link Type System Description
Tải về .exe 64-bit Windows x64 7-Zip cho Window
Tải về .exe 32-bit Windows x86
Tải về .exe 64-bit Windows arm64
Tải về .msi 64-bit Windows x64 (alternative MSI installer) 7-Zip for 64-bit Windows x64 (Intel 64 or AMD64)
Tải về .msi 32-bit Windows x86 (alternative MSI installer) 7-Zip for 32-bit Windows
Tải về .7z Windows x86 / x64 7-Zip Extra: standalone console version, 7z DLL, Plugin for Far Manager
Tải về .tar.xz 64-bit Linux x86-64 7-Zip cho Linux: console version
Tải về .tar.xz 32-bit Linux x86
Tải về .tar.xz 64-bit Linux arm64
Tải về .tar.xz 32-bit Linux arm
Tải về tar.xz macOS (arm64 / x86-64) 7-Zip for MacOS: console version
Tải về .7z  any / Windows 7-Zip Source code
Tải về .tar.xz  any / Windows 7-Zip Source code
Tải về .7z  any / Windows LZMA SDK: (C, C++, C#, Java
Tải về .exe  Windows 7zr.exe (x86) : 7-Zip console executable

Tải 7-Zip 22.01 (2022-07-15):

Link Type System Description
Tải về .exe 64-bit Windows x64 7-Zip cho Window
Tải về .exe 32-bit Windows x86
Tải về .exe 64-bit Windows arm64
Tải về .msi 64-bit Windows x64 (alternative MSI installer) 7-Zip for 64-bit Windows x64 (Intel 64 or AMD64)
Tải về .msi 32-bit Windows x86 (alternative MSI installer) 7-Zip for 32-bit Windows
Tải về .7z Windows x86 / x64 7-Zip Extra: standalone console version, 7z DLL, Plugin for Far Manager
Tải về .tar.xz 64-bit Linux x86-64 7-Zip cho Linux: console version
Tải về .tar.xz 32-bit Linux x86
Tải về .tar.xz 64-bit Linux arm64
Tải về .tar.xz 32-bit Linux arm
Tải về .7z any / Windows 7-Zip Source Code
Tải về .tar.xz any / Windows 7-Zip Source Code
Tải về .7z any / Windows LZMA SDK: (C, C++, C#, Java)
Tải về .exe  Windows 7zr.exe (x86) : 7-Zip console executable

Tải 7-Zip 21.07 (2021-12-26):

Link Type System Description
Tải về .tar.xz macOS (arm64 / x86-64) 7-Zip cho MacOS: console version

Tải 7-Zip 19.00 (2019-02-21) cho Windows:

Link Type Windows Description
Tải về .exe 32-bit x86 7-Zip cho Window 32-bit
Tải về .exe 64-bit x64 7-Zip cho Window 64-bit x64 (Intel 64 hoặc AMD64)
Tải về .7z x86 / x64 7-Zip Extra: standalone console, 7z library, Plugin cho Far Manager
Tải về .7z Any 7-Zip Mã nguồn
Tải về .7z Any / x86 / x64 LZMA SDK: (C, C++, C#, Java)
Tải về .msi 32-bit x86 (alternative MSI installer) 7-Zip cho 32-bit Windows
Tải về .msi 64-bit x64 (alternative MSI installer) 7-Zip cho 64-bit Windows x64 (Intel 64 hoặc AMD64

Tải 7-Zip 16.04 (2016-10-04) cho Windows:

Link Type Windows Description
Tải về .exe 32-bit x86 7-Zip cho Window 32-bit
Tải về .exe 64-bit x64 7-Zip cho Window 64-bit x64 (Intel 64 hoặc AMD64)
Tải về .7z x86 / x64 7-Zip Extra: standalone console, 7z library, Plugin cho Far Manager
Tải về .7z Any 7-Zip Mã nguồn
Tải về .7z Any / x86 / x64 LZMA SDK: (C, C++, C#, Java)
Tải về .msi 32-bit x86 (alternative MSI installer) 7-Zip cho 32-bit Windows
Tải về .msi 64-bit x64 (alternative MSI installer) 7-Zip cho 64-bit Windows x64 (Intel 64 hoặc AMD64

Tải 7-Zip 9.20 (2010-11-18) cho Windows:

Link Type Windows Description
Tải về .exe 32-bit x86 7-Zip cho Window 32-bit
Tải về .msi
Tải về .msi 64-bit x64 7-Zip cho Window 64-bit x64 (Intel 64 hoặc AMD64)
Tải về .msi IA-64 7-Zip cho CPU IA-64 Itanium
Tải về .exe ARM-WinCE 7-Zip cho Windows Mobile / Windows CE (ARM)
Tải về .zip 32-bit 7-Zip phiên bản dòng lệnh
Tải về .tar.bz2 Any 7-Zip Mã nguồn
Tải về .7z 32-bit 7z Thư viện, SFXs cho các trình cài đặt, Plugin cho Far Manager
Tải về .tar.bz2 Any LZMA SDK (C, C++, C#, Java)

Tải về các liên kết chuyển hướng đến một trang tải về trên SourceForge.net.

Bạn có thể tải về bất kỳ các phiên bản của 7-Zip (bao gồm tất cả phiên bản beta mới nhất) từ SourceForge:

Các tập tin 7-Zip tại Source Forge

7-Zip tại Source Forge

Tải p7zip cho Linux (Posix) (x86 nhị phân và mã nguồn):

Tải về p7zip

p7zip tại Source Forge

p7zip là phiên bản dòng lệnh của 7-Zip cho Unix/Linux, được tạo bởi một nhà phát triển độc lập.

Các gói p7zip không chính thức cho Linux và các hệ thống khác:


Copyright (C) 2023 7zip.com