Liên kết

7-Zip tại Source Forge

7-Zip Forum

p7zip tại Source Forge

p7zip là một phiên bản khác của 7-Zip (phiên bản dòng lệnh duy nhất) cho Linux and Unix, được thực hiện bởi nhà phát triển độc lập.


7-Zip Logo và các nút

Nếu bạn có trang web riêng và muốn hỗ trợ các dự án 7-Zip, bạn có thể hiển thị các nút liên kết 7-Zip trên trang web của bạn. Sử dụng mã HTML này:

<a href="https://www.7zip.com/"><img src="https://www.7zip.com/img/7zlogo01.png"
width="88" height="31" border="0" alt="7-Zip" /></a>

7-Zip


Một số các liên kết liên quan 7-Zip:


Các ứng dụng sử dụng việc nén 7-Zip (LZMA):

Các ứng dụng làm việc với các kho lưu trữ .7z:

Các bài viết và hướng dẫn về 7-Zip:

Copyright (C) 2024 Igor Pavlov.