LZMA SDK (Gói Phát triển phần mềm)

LZMA SDK cung cấp các tài liệu, mẫu, tập tin tiêu đề, thư viện, và các công cụ bạn cần để phát triển các ứng dụng sử dụng nén LZMA.

Liên kết Kích thước Ngày Phiên bản Miêu tả
Tải về 1 MB 2023-06-20 23.01 LZMA SDK (C, C++, C#, Java) x86/x64 binaries for Windows
Tải về 1 MB 2022-07-15 22.01
Tải về 12 KB 2015-06-14 LZMA Đặc điểm kỹ thuật (Dự thảo)

Những điểm mới:

 • 23.01: New filter for ARM64 executables. BCJ2 filter was improved for better compression ratio. Some bugs were fixed.
 • 21.07: Some minor changes and fixes.
 • 21.06: The bug in LZMA encoding function was fixed.
 • 21.03 beta: LZMA dictionary size up to 4 GB. Speed optimizations.
 • 21.02 alpha: Hỗ trợ MacOS / Linux. Một số tối ưu hóa tốc độ trong.
 • 19.00: Sức mạnh mã hóa cho tài liệu lưu trữ 7z đã được tăng lên
 • 18.06: Một số tối ưu hóa tốc độ trong mã LZMA /LZMA2
 • 18.05: Một số tối ưu hóa tốc độ trong mã LZMA /LZMA2
 • 18.01: Một số lỗi đã được chỉnh sửa.
 • 9.35: Một số lỗi đã được chỉnh sửa. Mã AES và mô-dun SFXs được bao gồm trong SDK
 • 9.20: Mô-đun SFX nhỏ mới cho các trình cài đặt.
 • 9.11: Hỗ trợ PPMd.
 • 9.04: LZMA2 và hỗ trợ XZ.
 • 4.62: Một số sửa chữa. LZMA SDK được đặt trong phạm vi công cộng.

LZMA / LZMA2 là phương pháp mặc định và nén nói chung của định dạng 7z trong chương trình 7-Zip. LZMA cung cấp một tỉ lệ nén cao và sự giải nén cực nhanh, do đó nó rất phù hợp cho các ứng dụng nhúng. Ví dụ như, nó có thể dùng cho ROM (phần cứng có thể lập trình được) nén.

LZMA SDK bao gồm:

 • Mã nguồn C++ của mã hóa và giải mã LZMA
 • Mã nguồn C++ cho việc nén và giải nén .7z (phiên bản giảm)
 • ANSI-C mã nguồn tương thích cho việc nén và giải nén LZMA / LZMA2 / XZ
 • ANSI-C mã nguồn tương thích cho việc giải nén 7z với ví dụ
 • C# mã nguồn cho việc nén và giải nén LZMA
 • Mã nguồn Java cho việc nén và giải nén LZMA
 • lzma.exe cho việc nén và giải nén .lzma
 • 7zr.exe để làm việc với các lưu trữ 7z (Phiên bản giảm của 7z.exe từ 7-Zip)
 • Mô-đun SFX để tạo ra các gói tự giải nén và cài đặt

Mã nguồn ANSI-CC++ trong LZMA SDK là tập hợp con của 7-Zip.

Tính năng LZMA:

 • Tốc độ nén: 3 MB/s trên 3 GHz CPU dual-core.
 • Tốc độ giải nén:
  • 20-50 MB/s trên 3 GHz CPU (Intel, AMD, ARM).
  • 5-15 MB/s trên 1 GHz RISC CPU (ARM, MIPS, PowerPC).
 • Yêu cầu bộ nhớ nhỏ để giải nén: 8-32 KB + DictionarySize
 • Kích thước mã nhỏ cho việc giải nén: 2-8 KB (phụ thuộc vào tốc độ tối ưu)

Bộ giải mã LZMA chỉ sử dụng các lệnh số nguyên CPU và có thể được thực hiện đối với bất kỳ CPU mới 32-bit (hoặc, trên một CPU 16-bit với một số điều kiện).

Giấy phép

LZMA SDK được đặt trong phạm vi công cộng.

Các liên kết LZMA


Copyright (C) 2024 Igor Pavlov.
Vietnamese translation by manual-pdf.com